Home
Menu
Zoeken Annuleer

Schoolinformatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school. 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Wij zijn zeer trots op het onderstaande schoolplan. Wij hebben het zelf geschreven! Het geeft de ontwikkeling van onze school voor de komende 4 jaar weer.  
Schoolplan Obs Kotten 2019-2023 def.pdf

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.

Schoolgids obs Kotten 2019-2020.pdf

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat de mogelijkheden van de school omtrent de zorg die zij kunnen bieden.
Voor meer informatie:
Schoolprofiel 18ww - obs Kotten.pdf

Schoolveiligheidsplan

Scholen zijn verplicht om veiligheidsbeleid uit te werken in een plan en dit op te nemen in de schoolgids. Het schoolveiligheidsplan heeft vooral betrekking op de thema's agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. 


Anti-pestprotocol

In het antipestprotocol geeft de school staat beschreven wat de school doet om de veiligheid van de leerlingen te waarborgen.