Home
Menu
Zoeken Annuleer

OR Ouderraad
Sinds het schooljaar 2007-2008 is er een "Stichting Ouderraad OBS Kotten".

Alle gelden door de OR bijeengebracht komen ten gunste van de Stichting. Naast één derde deel van de ouderbijdrage vallen daar ook de opbrengsten uit de inzamelacties van kleding onder, alsmede sponsorgelden en opbrengsten door fondsenwerving. 

De Stichting zal het geld besteden aan verbetering van het schoolplein en niet structurele materialen ten behoeve van de school. Tevens zullen de verschillende (feest)vieringen door de stichting vergoed worden (te denken valt aan bijvoorbeeld de sinterklaascadeaus voor de onderbouw). Bovendien vallen op die manier ook "de Ontmoeting", de naschoolse activiteiten, overblijven en de tuin onder verantwoordelijkheid van de Stichting.

De OR houdt zich bezig met alles wat de school en de leerlingen aangaat. Zij verricht veel ondersteunende werkzaamheden zoals:
 ·         Assistentie bij het Kottens Feest, Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering;
 ·         Organiseren van ouderavonden; onderhoud van de tuin;
 ·         Organiseren en assisteren van buitenschoolse sportactiviteiten;
 ·         Geldinzamelingsacties t.b.v. de school.De OR vergadert eenmaal in de maand. Het schoolteam heeft een vaste vertegenwoordiger in de OR. De vergaderingen zijn openbaar.
 

Het financieel verslag ligt op school ter ingzage en wordt met de ouders gedeeld via de nieuwsbrief en besproken op de ouderavond in september of januari. 

 

Jaarverslag OR - Jaarverslag OR

 

Tamara Nijenhuis (voorzitter)
Rik Nadrop
Sharon Prinsen
Marloes ten Dolle
Lyan te Nijenhuis
Laura Schoppers
Jorien Ooijman
Ilona Bennink   (personeelsgeleding)

De OR heeft een eigen email adres: or_obskotten@hotmail.com

MR Medezeggenschapsraad

Iedere basisschool moet een MR hebben. De MR is samengesteld uit gekozen vertegenwoordigers van de verschillende geledingen in de school.

Onze MR bestaat uit 2 leerkrachten en 3 ouders. De directeur heeft een adviserende rol.

De taken van de MR zijn in de wet vastgelegd. In het algemeen kun je zeggen dat de MR een adviserend en controlerend orgaan is. Naar buiten toe kan een MR adviezen geven of om advies gevraagd worden en in een aantal zaken is ook de instemming van de MR verplicht. De MR controleert tevens het financiële beheer van de ouderbijdrage.

De oudergeleding wordt gekozen door de ouders van de kinderen die op school zitten. De leden worden voor 3 jaar gekozen en zijn eventueel herkiesbaar.

De reglementen en verkiezingsprocedures liggen op school ter inzage. De MR vergadert ongeveer 7 keer per jaar en de vergaderingen zijn in de regel openbaar.

 

Jaarverslag MR van Obs Kotten - Jaarverslag MR Obs Kotten 2022-2023


Voor informatie kunt u terecht bij één van de MR leden. Vanuit de MR wordt de school vertegenwoordigd in de GMR. 

Vanuit de ouders:
- Ronald Luikenhuis (voorzitter)
- Lieke Meerdink (ouder)
- Marloes Meerdink (ouder)


Vanuit het personeel:
- Niels van Druten
- Leonne Overkamp